Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

1.1 Opdrachtnemer: mevrouw I.M. Hiddes-Nieuwenhuis, handelend onder de naam IH Financiële Coaching: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn onder nummer 80739407, die in deze algemene voorwaarden verder wordt aangeduid als IH Financiële Coaching;

1.2 Opdrachtgever: een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die met IH Financiële Coaching onderhandelt en/of een overeenkomst aangaat voor de te leveren diensten door IH Financiële Coaching;

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en IH Financiële Coaching waarin staat genoemd welke diensten IH Financiële Coaching levert aan de opdrachtgever;

1.4 Offerte: is een voorstel, aanbod of aanbieding in prijs voor de te leveren diensten, welke op verzoek van de potentiële opdrachtgever wordt opgesteld.

1.5 Diensten: alle door IH Financiële Coaching te leveren diensten aan de opdrachtgever. Onder diensten vallen coaching, advisering en het opstellen van analyses voor besluitvorming;

1.6 Tarieven: de vergoeding die IH Financiële Coaching in rekening brengt voor de aan de opdrachtgever geleverde diensten.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten, transacties, aankoop van een digitaal product, online of offline training, cursus, webinar of iets dergelijks via de website, via email, telefonisch of schriftelijk gedaan aanbod welke wordt aanvaard.

2.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden afgewezen bij het aangaan van de aanbieding, de offerte uitgebracht, overeenkomst opgesteld, door IH Financiële Coaching, behalve als IH Financiële Coaching hier schriftelijk expliciet mee heeft ingestemd met de dan genoemde afwijkingen op deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

2.3 De algemene voorwaarden blijven ook van toepassing nadat de overeenkomst is afgelopen of is geëindigd. Het gaat bijvoorbeeld om bepalingen over de betalingsverplichting, aansprakelijkheid en geheimhouding.

Artikel 3. Offertes

3.1 Alle door IH Financiële Coaching verstrekte aanbiedingen, offertes en daarin vermelde tarieven en voorwaarden zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

3.2 De tarieven in de verstrekte aanbiedingen en offertes zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij schriftelijk op verzoek van de opdrachtgever exclusief is aangevraagd. Dit staat dan ook duidelijk vermeld in de betreffende offerte dat de tarieven zonder B.T.W. zijn. Op de factuur wordt dit bedrag inclusief B.T.W. wel gesplitst voor de afdracht van de B.T.W. aan de belastingdienst.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra IH Financiële Coaching van de opdrachtgever een akkoord heeft ontvangen. Dit kan via email of schriftelijk worden bevestigd. Wel dient dit akkoord binnen de geldigheidsduur van de offerte tot stand worden gebracht.

4.2 Als de opdrachtgever voorbehouden en/of wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van de verstrekte aanbieding, offerte en de daarin vermelde tarieven en voorwaarden, komt de overeenkomst pas tot stand nadat IH Financiële Coaching via email of schriftelijk heeft bericht dat zij instemt met deze afwijkingen. Er is geen overeenkomst tot stand gekomen indien IH Financiële Coaching niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze afwijkingen.

4.3 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken en of wijzigingen binden IH Financiële Coaching pas nadat deze via email of schriftelijk door haar zijn bevestigd.

4.4 De overeenkomst heeft een inspanningsverbintenis om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en kunnen uit te voeren volgens de eisen van goed vakmanschap met behulp van de deskundigheid van IH Financiële Coaching. Het betreft geen resultaatverbintenis of garantieverplichting, tenzij dit uitdrukkelijk in de offerte zo is beschreven.

4.5 In geval van aanvullende werkzaamheden die buiten de overeengekomen opdracht vallen, zal IH Financiële Coaching de opdrachtgever hierover zo snel mogelijk informeren en deze werkzaamheden na akkoord pas uitvoeren. Dit meerwerk wordt gefactureerd voor het op dat moment geldende uurtarief en/of de tarieven voor de diensten. Dit kunnen omstandigheden betreffen die bij de aanvang van de opdracht niet waren voorzien.   

Artikel 5. Medewerking van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever werkt mee om binnen de gevraagde termijn de noodzakelijk geachte gegevens beschikbaar te stellen aan IH Financiële Coaching.

5.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar beschikbaar gestelde gegevens. De juistheid van de analyse is op het aanleveren van deze gegevens gebaseerd. IH Financiële Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer blijkt dat de analyse een verkeerd beeld geeft doordat de gegevens onjuist zijn aangeleverd.

5.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door IH Financiële Coaching te verlenen diensten, de besluitvorming op basis van de uitgevoerde analyse en de gegeven adviezen.

5.4 Als de opdrachtgever gegevens deelt dient die ervoor zorg te dragen dat deze voldoen aan de voor de privacy wet genoemde procedure vereisten van beveiliging voor gegevensbescherming. IH Financiële Coaching zal de opdrachtgever begeleiden in de verschillende mogelijkheden, welke aan de procedure vereisten voldoen.

5.5 Wanneer de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in artikel 5.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet voldoet aan het in artikel 5.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is IH Financiële Coaching bevoegd het daardoor noodzakelijke meerwerk in rekening te brengen.

5.6 Wanneer de opdrachtgever niet aanwezig kan zijn tijdens een workshop/ training blijft er wel een betalingsplicht bestaan. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de geldend of ontbinding van de overeenkomst.

5.7 Wanneer de opdrachtgever tot uiterlijk 1 week van te voren aangeeft dat hij/zij niet aanwezig kan zijn tijdens de gehele workshop/training, dan kan IH Financiële Coaching de reserve kandidatenlijst raadplegen, mits er een kandidaat beschikbaar is dan is vervanging mogelijk. Voor deze vervang is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd. Bij geen beschikbare vervanging worden de basiskosten van de training in rekening gebracht. Met basiskosten wordt bedoeld de directe kosten uit de kostprijs van de workshop/training. Deze optie is niet mogelijk wanneer het een meerdaagse cursus betreft en de opdrachtgever al is gestart.

5.8 Een verhinderde opdrachtgever, zoals genoemd in artikel 5.7, kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training op een andere datum. Bij een overboeking worden administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 6. Tarieven

6.1 De tarieven hangen niet af van het resultaat van de door IH Financiële Coaching uitgevoerde diensten.

6.2 De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten. Ook overige onkosten zijn niet inbegrepen in de tarieven, behalve als schriftelijk in de overeenkomst iets anders is afgesproken. Alle bedragen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij in artikel 3.2 genoemde anders is overeengekomen.

6.3 IH Financiële Coaching kan met de opdrachtgever afgesproken tarieven jaarlijks aanpassen met indexeringen, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke bepalingen. IH Financiële Coaching zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van de aanpassingen in de geldende tarieven.

Artikel 7. Facturering en betaling

7.1 IH Financiële Coaching factureert volgens de overeengekomen termijnen die genoemd zijn in de overeenkomst. De opdrachtgever moet de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, behalve als de partijen schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

7.2 Als de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de afgesproken termijn voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. IH Financiële Coaching heeft dan het recht om de opdrachtgever vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen, tot de dag waarop de opdrachtgever heeft betaald.

7.3 Ook is IH Financiële Coaching bevoegd bij verzuim van de betaling van de overeengekomen termijnen, zoals genoemd in artikel 7.1, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst, de diensten definitief te beëindigen en betaling te verlangen van alles wat IH Financiële Coaching op dat moment op te eisen heeft.

7.4 Bij het verzuim van de betaling van de overeengekomen termijnen heeft IH Financiële Coaching het recht om de nog uit te voeren diensten op te schorten met de periode waarin de opdrachtgever een opeisbare factuur niet betaalt.

7.5 Bij het factureren worden de bedragen in euro’s vermeld. Het bedrag van de offerte inclusief B.T.W. wordt uitgesplitst, zodat de opdrachtnemer de af te dragen B.T.W. inzichtelijk maakt voor de administratie vereisten.

7.6 Als IH Financiële Coaching de overeengekomen diensten niet kan uitvoeren door omstandigheden die niet voor haar risico komen of haar niet zijn toe te rekenen, is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitvoeren van de diensten en mag zij administratiekosten in rekening brengen, inclusief gemaakte onkosten zoals reiskosten.

Artikel 8. Geheimhouding/Intellectuele eigendomsrechten

8.1 IH Financiële Coaching en de opdrachtgever verplichten zich tot volledige geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

8.2 De opdrachtgever is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IH Financiële Coaching de inhoud van adviezen, analyses, gedeelde e-books of andere al dan niet schriftelijke uitingen van IH Financiële Coaching openbaar te maken of anderszins aan derden te beschikking te stellen. IH Financiële Coaching behoudt alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet.

8.3 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die IH Financiële Coaching bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, tools, modellen, rapporten, behoren tot IH Financiële Coaching, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

Artikel 9 Verwerking persoonsgegevens en privacybeleid

9.1 IH Financiële Coaching ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de privacyverklaring van IH Financiële Coaching.

9.2 Technische en organisatorische maatregelen zijn in de uitvoerende werkzaamheden opgenomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verkrijging.

9.3 Bij verzoek op uitoefening van rechten zoals recht op inzage, recht op zelf overdragen gegevens verbetering van gegevens verleent IH Financiële Coaching medewerking. Bij verzoek tot wissen van de gegevens is deze medewerking beperkt tot de andere wettelijke verplichtingen zoals kopieën van facturen die gedurende zeven jaar bewaard moeten worden.

9.4 Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand enzovoorts) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 IH Financiële Coaching is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door tekortkoming in de nakoming van de medewerking van de opdrachtgever, zoals genoemd in artikel 5. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Mits IH Financiële Coaching de nakoming van de overeenkomst  niet volledig heeft uitgevoerd en de opdrachtgever een klacht heeft ingediend, beschreven in artikel 11.3 hierop volgend, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.

10.2 IH Financiële Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen. IH Financiële Coaching heeft als waarden eigen regie en verantwoordelijkheid mee aan de opdrachtgever en deze dient de gegeven kennis, adviezen uit eigen besluitvorming toe te passen.

10.3 Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen, is IH Financiële Coaching slechts gehouden tot schadevergoeding voor een beroepsfout waardoor de opdrachtgever directe schade lijdt, beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van IH Financiële Coaching wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van IH Financiële Coaching om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

10.4 Opdrachtgever dient ten alle tijden IH Financiële Coaching in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen, zie artikel 11 voor de termijn en behandeling procedure, anders vervalt de aansprakelijkheid en daarmee de schadeloosstelling.

10.5 IH Financiële Coaching kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11. Klachten

11.1 Klachten over de verrichte diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende diensten en/of training, te worden gemeld bij IH Financiële Coaching. Na het verstrijken van deze termijn worden de klachten niet meer in behandeling genomen. De klacht dient schriftelijk of via mail zo gedetailleerd mogelijk de omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IH Financiële Coaching in staat is om adequaat te reageren. De opdrachtgever zal binnen 21 dagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk of via mail een reactie ontvangen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding.

11.2 Indien de klacht gegrond is, zal IH Financiële Coaching alsnog de overeenkomst uitvoeren, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3 Indien schriftelijk kenbaar gemaakt, zoals genoemd in artikel 11.2, dat het verrichten van de overeengekomen opdracht niet meer zinvol of mogelijk is, zal IH Financiële Coaching volgens eigen inzicht toepasselijke andere werkzaamheden verrichten dan wel een tariefreductie verlenen.

11.4 Klachten indienen is niet mogelijk indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen, zoals genoemd in heel artikel 5 (medewerking van de opdrachtgever) en artikel 7 (facturering en betaling), aan IH Financiële Coaching heeft voldaan. Of wanneer door de opdrachtgever zwaardere eisen zijn gesteld aan de uitgevoerde opdracht en/of dienst, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren en is opgenomen in de overeenkomst.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Bij overmacht worden de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van IH Financiële Coaching opgeschort, zolang de overmacht toestand duurt. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waar IH Financiële Coaching tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon houden, niet of nauwelijks invloed op kan uitoefenen, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die niet op grond van de wet of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor het risico van IH Financiële Coaching komt.

Hieronder zijn onder andere inbegrepen: het niet beschikken over voldoende gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever (artikel 5), het ontbreken van de medewerking door de opdrachtgever (artikel 5), stakingen in andere bedrijven, bedrijfsbezetting, blokkades, stremmingen in het vervoer, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/ of vergelijkbare omstandigheden, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen. Ziekte van de opdrachtgever of opdrachtnemer. Dit geldt alleen als en voor zover de omstandigheden de nakoming van de overeenkomst vertragen, onmogelijk of onredelijk moeilijk maken.

12.2 IH Financiële Coaching heeft het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat IH Financiële Coaching haar verbintenis uit de overeenkomst had moeten nakomen.

12.3 IH Financiële Coaching heeft het recht zich te beroepen op overmacht bij tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld door ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen. Of bij beëindiging van dienstverband, overeenkomst of freelancecontract.

12.4 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst van IH Financiële Coaching gedurende de periode dat de overmacht voortduurt opgeschort. Als de overmachtstoestand waardoor IH Financiële Coaching haar verplichtingen niet kan nakomen langer duurt dan 2 maanden, mogen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder opzegtermijn. Tijdens de overmachtsperiode is het bepaalde in artikel 7.6 ook van toepassing.

12.5 Wanneer aan het begin van de overmacht door IH Financiële Coaching al deels aan haar verplichtingen is voldaan of slechts een deel aan haar verplichtingen kan voldoen, mag zij het al uitgevoerde of deels uitgevoerde deel apart factureren en moet de opdrachtgever deze factuur voldoen. Dit geldt niet als het al uitgevoerde of deels uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1 Nederlands recht is van toepassing op de onderhandelingen voor en de totstandkoming van de offerte, overeenkomst, aanbiedingen en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen opdrachtgever en IH Financiële Coaching. Dit geldt ook voor alle overeenkomsten die worden aangegaan met de opdrachtgevers die in het buitenland wonen of zijn gevestigd.

13.2 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en IH Financiële Coaching gesloten overeenkomst dan wel van naderende opdracht, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van keuze IH Financiële Coaching in Deventer of Zwolle.

13.3 Deze voorwaarden zijn in november 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

Artikel 14. Slotbepaling

14.1 IH Financiële Coaching is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn de voorwaarden welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel op moment van aangaan van de offerte en/of overeenkomst. De algemene voorwaarden worden bij de offerte en/of overeenkomst aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Deze voorwaarden zijn ten alle tijden inzichtelijk op de internetpagina van IH Financiële Coaching.

14.2 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door het nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderd.